2020. június 4. csütörtök - Bulcsú napja
Közzétételi lista  

032280

Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola

2640 Szendehely, Szabadság utca 2-4.

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai

OM azonosító:032280

Intézmény neve: Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Székhely címe: 2640 Szendehely, Szabadság utca 2-4.

Székhelyének megyéje: Nógrád

Intézményvezető neve: Götzné German Mónika

Telefonszáma:35/376166

E-mail címe:iskola@sende.sulinet.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2020.02.28.

Ellátott feladatok:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

2. Fenntartó adatai

Fenntartó: SZENDEHELYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Fenntartó címe:2640 Szendehely, Petőfi utca 2

Fenntartó típusa: települési nemzetiségi önkormányzat

Képviselő neve:Altsach Ignác

Telefonszáma:0635-376-003

E-mail címe: szendesu@t-online.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

001 - Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola (2640 Szendehely, Szabadság utca 2-4.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

2019-es statisztikai adatok alapján

 

 

Összes feladatel látási helyek száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma

Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya

Sikeres szakmai vizsgát

Sikeres érettségi vizsgát

Osztályt erem, szaktant erem/cso portszob a összesen

Osztályo k, csoporto k száma összesen

Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitólétszáma

Összesen

ebből

Összesen

ebből nők

tett tanulók száma

tett tanulók száma

Összese n

ebből nők

leányok

integrált an és külön csoportb an nevelt, oktatott sajátos nevelési igényűe k

felnőttok tatásban résztvev ők

Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Általános iskola

2

167

96

4

0

14

13

0

0

9

8,00

5

4

Szakközépiskola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Szakiskola, készségfejlesztő iskola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Gimnázium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Szakgimnázium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Fejlesztő nevelés -oktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Összesen (s01+s02+...+s07)

2

167

96

4

0

14

13

0

0

9

8,00

5

4

Alapfokú művészetoktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Kollégium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Logopédiai ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Nevelési tanácsadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Szakértői bizottsági tevékenység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Konduktív pedagógiai ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Gyógytestnevelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

 

Pedagógusok számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat 2019-es statisztikai adatok alapján

 

 

Óvodá ban foglalk oztatot t

1-4. évfolya mon

5-8. évfoly amon (ált. iskolá ban, gimná ziumb an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán, szakközépiskolában, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában, illetve szakgimnázium nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu m szakképző évfolyamán

Alapfo kú művés zeti iskolá ban

Kollég iumba n

Pedag ógiai szaksz olgálat nál, utazó gyógy pedag ógusi,

Fejlesz tő nevelé s-oktatás ban

Összes en (o01+ …+o0 4+o06 +…+o 13)

Részmunkaidősból a teljes munkaidő

közismereti tárgyat tanít

szakmai elméleti

szakm ai gyakor lati

elméle ti

gyakor lati

10 %-a alatti

10-50 %-a közötti

50 %-a feletti

 

 

 

 

 

összes en

ebből szakkö zépisk ola két éves érettsé gire felkész ítő évf.

tárgyat

tárgyat

 

 

utazó kondu ktori hálóza t, kiegés zítő nemze tiségi nyelvo ktatás feladat

 

 

 

 

 

tanít

tanít

foglalkoztatott

munkaidőben foglalkozatott

Teljes munkaidős

0

8

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

ebből nő

0

8

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

Részmunkaid ős

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

ebből nő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Óraadó

0

2

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

ebből nő

0

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

Összesen (s01+s03+s05 )

0

10

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

ebből nő (s02+s04+s06 )

0

10

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola
2640 Szendehely, Szabadság u. 2-4.
Telefon: 376-166 Fax: 376-003